Bütünleşik Kalite Güvence Sistemi
Kalite / Bütünleşik Kalite Güvencesi Sistemi

Hacettepe Üniversitesi'nde kalite çalışmaları bütünleşik kalite güvencesi yönetimi modeli ile yönetilmektedir. Yönetim Sisteminin bileşenleri, stratejik yönetim, süreç yönetimi, performans yönetimi, belge yönetimi, risk yönetimi ve geribildirim (bilgi talebi, istek, öneri, şikayet, memnuniyet) sisteminden oluşmaktadır.

Bütünleşik Kalite Güvencesi Yönetimi Organizasyonel Yapılanması

Kalite Güvencesi sistemine paydaş katılımını artırmak amacıyla oluşturulmuş bir mekanizmadır. Üniversitemizde yürütülen kalite güvence sistemi çalışmalarına ilişkin geri bildirimlerin yönetilmesi için onerikalite@hacettepe.edu.tr e-posta adresi kullanılmaktadır.

1.1.1 Koordinasyon Kurulu

Bütünleşik kalite güvencesi sistemi yönetimi kapsamında stratejik yönetim, süreç yönetimi, performans yönetimi, belge yönetimi, risk yönetimi ve geribildirim (bilgi talebi, istek, öneri, şikayet, memnuniyet) yönetimi sonuçlarını bütüncül bir yaklaşımla izleyen, değerlendiren ve alınması gereken önlemleri belirleyen üst kuruldur. Koordinasyon Kurulu, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanından oluşur.

https://kalite.hacettepe.edu.tr/tr/koordinasyon_kurulu-13

1.1.2 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Rektörün başkanlığında, Üniversite’nin stratejik plan yayınlanıp uygulamaya alındıktan sonra planda yer alan gerçekleşmeleri değerlendiren ve alınması gereken önlemleri belirleyen kuruldur (http://sgdb.hacettepe.edu.tr/spizkurul.shtmlhttp://sgdb.hacettepe.edu.tr/ ).

1.1.3 Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu (HÜKAK)

Kalite Komisyonu; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi, iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü performans göstergelerini ya da anahtar performans göstergelerini tespit etmek, bu kapsamdaki çalışmaları Senato onayına sunan ve kamuoyu ile paylaşılmasından sorumlu olan komisyondur. Üniversite bünyesinde kalite güvence sistemi ile ilgili olarak en üst ve yetkili kuruldur.

(https://kalite.hacettepe.edu.tr/tr/kalite_komisyonu_hukak_uyeleri-14 ).

Kalite Komisyonu Rektör başkanlığında, kaliteden sorumlu rektör yardımcısı, genel sekreter, strateji geliştirme daire başkanı, üniversite genelinde fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerinden seçilen akademik personel ile öğrenci temsilcilerinden oluşur.

(https://kalite.hacettepe.edu.tr/tr/kalite_komisyonu_hukak_uyeleri-14).

Kalite Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları;  20.07.2023 tarih, 2023–112 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi” nin 2.bölümünde tanımlanmıştır.

Yönerge için tıklayınız:

(https://kalite.hacettepe.edu.tr/fs_/files/KaliteGuvencesive%20KaliteKomisyonu%20Yonergesi%202023.pdf

1.1.4 Kalite Yönetim Ofisi (KAYO)

Kalite yönetim ofisi (KAYO); kalite güvencesi çalışmalarının idari ve teknik açıdan destek hizmetlerini yürütmek ve HÜKAK’a destek vermek üzere oluşturulmuş̧, konuyla ilgili yetkinliğe sahip akademik, idari ve teknik personelin görev yaptığı bir birimdir. KAYO’nun oluşumu, çalışma esasları ve faaliyet alanları 20.07.2023 tarih, 2023-112sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvencesine Kalite Komisyonu Yönergesi” sinin 3. bölümünde tanımlanmıştır.

Yönerge için tıklayınız:

(https://kalite.hacettepe.edu.tr/fs_/files/KaliteGuvencesive%20KaliteKomisyonu%20Yonergesi%202023.pdf

1.1.5 Birim Kalite Komisyonu (BİKAK)

BİKAK, birimlerin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi, izlenmesi, geliştirilmesi ve içselleştirilmesi amacıyla akademik birimlerde Akademik Birim Kalite Komisyonu (A-BİKAK) ve İdari birimlerde İdari Birim Kalite Komisyonu (İ-BİKAK) olarak yapılandırılmıştır.

A-BİKAK ve İ-BİKAK çalışma esasları 20.07.2023 tarih, 2023-112sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvencesive Kalite Komisyonu Yönergesi” sinin 4. bölümünde tanımlanmıştır.

Yönerge için tıklayınız:

https://kalite.hacettepe.edu.tr/fs_/files/KaliteGuvencesive%20KaliteKomisyonu%20Yonergesi%202023.pdf

1.1.6 Öz Değerlendirme Programı

Üniversitemizin, kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı hedefleri doğrultusunda belirlenen ‘birim iç değerlendirme’ ölçütlerine göre yürütülen Öz Değerlendirme Programı, akademik birimlerin yürütmekte olduğu eğitim programlarının her yıl izlemesi, iyileştirilmesi ve raporlanması süreçleriyle gerçekleştirilir.

İzleyen ilk KİDR’ye girdi oluşturacak olan Öz Değerlendirme Programı raporları, KAYO tarafından ilan edilen takvime uygun olarak, kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı alanlarının süreç yönetiminde elde edilen veya ulaşılan öz veriler ve kanıtlar kullanılarak, Akademik Birim Kalite Komisyonları (A-BİKAK) tarafından oluşturulur. İç değerlendirme çalışmalarının etkin ve etkili gerçekleşme sonucu olan rapor, ilgili birim kurullarında onaylandıktan sonra BKYS’ye kanıtları ile birlikte yüklenir.

Öz Değerlendirme Programı Süreci 20.07.2023 tarih, 2023-112 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi” sinin 19 ve 20.maddelerinde açıklanmıştır.

Yönerge için tıklayınız:

https://kalite.hacettepe.edu.tr/fs_/files/KaliteGuvencesive%20KaliteKomisyonu%20Yonergesi%202023.pdf

1.1.7. Akran Değerlendirme Programı

Üniversitemiz eğitim programlarının üç yılda bir, yıllık olarak hazırladıkları öz değerlendirme raporlarının Akran Değerlendirme Programı değerlendirme takımları tarafından Üniversite tarafından kabul edilen ‘eğitim programları değerlendirme ölçütlerine’ göre değerlendirilmesi, görüş bildirilmesi, paydaş görüşlerinin alınması ve raporlanması süreçleriyle gerçekleştirilir.

Akran Değerlendirme Programı raporları, KAYO tarafından ilan edilen takvime uygun olarak, akademik birimlerin hazırlamış olduğu üç yıllık ÖDP raporlarının, KAYO tarafından oluşturulan, biri ilgili programdan, ikisi farklı programlardan olmak üzere üç öğretim elemanı, ikisi öğrencilerden ve gerektiğinde Kurum dışından yetkin kişilerden oluşan en az beş kişilik ADP değerlendirme takımlarınca oluşturulur. Süreç, ÖDP raporlarının incelenmesi, gerektiğinde takımca ilgili eğitim programının yürütüldüğü bölüm/ana bilim dalı/programlarının yerinde ziyaretleri ile gerçekleştirilir.

Akran Değerlendirme Programı Süreci 20.07.2023 tarih, 2023-112 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi” sinin 21 ve 22.maddelerinde açıklanmıştır.

Yönerge için tıklayınız:

https://kalite.hacettepe.edu.tr/fs_/files/KaliteGuvencesive%20KaliteKomisyonu%20Yonergesi%202023.pdf

1.1.8 Hacettepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon Kurulu (HUYGAM)

Araştırma ve geliştirme süreçlerinin kalite güvencesi çalışmalarına Üniversitenin Uygulama ve Araştırma Merkezleri adına katılan, çalışmaların koordinasyonu ve sonuçların değerlendirilmesi ve gereken önlemlerin alınmasından sorumlu kuruldur.

1.1.9 Üniversite Danışma Kurulu

Hacettepe Üniversitesi’nin, liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile toplumsal katkı faaliyetlerinin niteliğinin artırılması ve Üniversitemizin gelişimine katkı sağlamak üzere paydaşlar ile iş birliğini ve bu iş birliğinin sürdürebilirliğini sağlamak üzere Üniversitemiz Danışma Kurullarını oluşturulmuştur. Bu kapsamda, paydaşların iç kalite güvencesi sistemine katılımları güvence altına alınmıştır.

https://kalite.hacettepe.edu.tr/tr/universite_danisma_kurulu_uye_listesi-142

https://kalite.hacettepe.edu.tr/tr/uluslararasi_danisma_kurulu-200

1.1.10 Kalite Komisyonu Danışma Kurulu

Komisyon Danışma Kurulu, komisyon başkanı tarafından görevlendirilen üniversite içi veya üniversite dışından akademik ya da idari çalışanlardan oluşur.

Komisyon Danışma Kurulunun görev ve sorumlulukları 20.07.2023 tarih, 2023-112 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi” sinin 7.maddesinde açıklanmıştır.

Yönerge için tıklayınız:

https://kalite.hacettepe.edu.tr/fs_/files/KaliteGuvencesive%20KaliteKomisyonu%20Yonergesi%202023.pdf

1.1.11 Öğrenci Kalite Elçileri

Hacettepe Üniversitesi’nde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında, gönüllülük esasına dayalı olarak kalite çalışmalarına dahil edilmesi uygun bulunan öğrenci temsilcileridir. Üniversitede öğrenciler tarafından kurulmuş olan “Kalite Araştırmaları Topluluğu” ve “Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi-ÖTK” ile koordine olarak çalışmalara dahil olurlar.

1.1.12 Kalite Araştırmaları Topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Kalite Araştırma Topluluğu (HÜKAT), kalite süreçlerinin birincil önceliği olan öğrencilerin kalite yönetim sistemlerine doğrudan katkıda bulunabilmeleri için bilgilendirme ve geliştirme çalışmaları yapan bir öğrenci topluluğudur. Hacettepe Üniversitesi Kalite Araştırma Topluluğu, YÖKAK, HÜKAK ve European Students’ Union (ESU) ile el ele çalışmalarına devam etmektedir.

BÜTÜNLEŞİK KALİTE GÜVENCESİ YÖNETİMİ ORGANİZASYONEL YAPILANMASI