Yeniliklerin Üniversitesi
Patent Ofisi

HT-TTM Patent Ofisi Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerine ve sanayiye fikri sınai ve mülkiyet hakları kapsamında teknik destek sağlamak amacı 2013 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Patent Ofisi temel olarak Üniversitemizde yürütülen bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkan buluşların patentlenebilirlik ve ticarileştirilebilirlik değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Başta patent olmak üzere fikri sınai haklara ilişkin süreçte araştırmacılara rehberlik hizmeti verilmektedir. Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları sırasında ARDEB, TEYDEB, HORIZON vb projelerin çıktısı olarak, bazen de Girişimcilik ofisi iş fikirlerinden patentlenebilir ve ticarileşebilir buluş konuları doğabilmektedir. Patent Ofisi olarak buluş sahiplerine her aşamada destek olunmaktadır.

HT-TTM Patent Ofisi, Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi Döküman Birimi ve Avrupa Patent Ofisi PATLIB Patent Bilgi Merkezi olarak da görev yapmaktadır.

Patent Ofisi tarafından sunulan hizmetler şunlardır;

 • Araştırmacılar için
  • Buluşun saptanması
  • Buluş sahibi ile iletişim
  • Patentlenebilirlik değerlendirmesi
  • Ticarileştirilebilirlik değerlendirmesi
  • Patent veri tabanlarında ön araştırması
  • Patent Başvuru Sürecinin Koordinasyonu
  • Başvurudan tescile kadarki sürecin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde süreç takibinin yapılması
  • İlgili teşvik ve destek mekanizmalarının takibi yapılmaktadır.
 • Firmalar için
  • Patent Ön Araştırması
  • Patent Eğitim Hizmetleri
  • Faaliyet Serbestliği Araştırması
  • Patent Ailesi Araştırması
  • Lisans/Devir İşlemleri
  • Ulusal ve Uluslararası Patent Başvuruları
  • Patentlenebilirlik Değerlendirmesi
  • Tarifname ve İstem Takımının Hazırlanması
  • Patent Başvurusunun Yapılması
  • Patent Başvurusundan Tescile Süreç Takibi
  • Patent Teşvik Başvurusunun Yapılması
  • Patent Sürecinde Teknik Çeviri Hizmeti

Patent Ofisi çalışanlarımız 2014 yılından itibaren 81 ulusal patent, 67 uluslararası patent ve 6 faydalı model başvurusu yapmıştır. Ticarileştirme faaliyetleri kapsamında 159 firma ile görüşmeler yapılmış ve tescil edilen 48 patent içerisinden 2’si ticarileştirilmiştir.

HT-TTM Patent Portföyü

 • BAL VE SÜT ESASLI SÜRÜLEBİLİR ÜRÜN VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • AKRİLAMİD VE HİDROKSİMETİL FURFURAL İÇERİĞİ AZALTILMIŞ, SUDA ÇÖZÜNÜR KAHVE VEYA KAHVE İKAMESİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • BİR ESNEK SİLECEK MEKANİZMASI
 • BİR İNTRA ARTİKÜLER JEL
 • KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞLİ HASTALIĞINDA ÜNİTE OLARAK BELİRLENMİŞ HİPER İMMÜNOGLOBALİN TERKİBİNİN UYGULANMASI
 • BİYOAKTİF BİR DOKU ONARIM TABAKASI
 • AKRİLAMİD İÇERMEYEN, FIRINLANMIŞ UNLU MAMUL VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • DEZENFEKTAN OLARAK KULLANILAN BİR EFERVESAN TABLET VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • KLOR ANALİZİNDE KULLANILAN EFERVESAN BİR TABLET
 • BİR ROTATİF SIKIŞTIRICI
 • BİR HAp (HİDROKSİAPATİT)/BOR KATKILI HAp ÜRETİMİ VE KOMPOZİT DOKU İSKELELERİ GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR YÖNTEM
 • TÜKETİME HAZIR MEYVE VE/VEYA SEBZELERİN RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASINI SAĞLAYAN BİR SOLÜSYON VE UYGULAMA YÖNTEMİ
 • BİR YÖN BULMA DESTEK SİSTEMİ (ÜRONAVİGASYON)
 • ADOKUNMATİK EKRANA SAHİP BİR CİHAZ
 • FOSFOPEPTİTLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA TANTAL SOL-JEL SENTEZİ VE MİKROEKSTRAKSİYON ŞIRINGASININ ÜRETİMİ
 • KOMPOZİT BİR ANTİ RADAR MALZEME ANTİ-TERMAL VE ANTİ-RADAR ÖZELLİKLİ BİR KUMAŞ
 • BİR ARAÇ ŞERİT TAKİP VE KORUMA SİSTEMİ
 • BİR DEZENFEKSİYON APARATI
 • UÇUCU KÜLDEN PRESLEME YÖNTEMİYLE AGREGA ÜRETİM KALIBI
 • BİYOAKTİF BİR DOKU ONARIM TABAKASI
 • MANTAR BARİYER
 • YOL BLOĞU
 • BİR İNTRA ARTİKÜLER JEL 2
 • YIĞIN YAPILI FOTO ELEKTROKİMYASAL BİR GÜNEŞ HÜCRESİ
 • HOLLOWFİBER YAPILI FOTOELEKTROKİMYASAL BİR GÜNEŞ HÜCRESİ
 • BİR TOPLAMA TANKI
 • PERİODONTİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİR BARİYER MEMBRAN VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • KIKIRDAK DİLİMLEYİCİ BİR CİHAZ
 • BİR FUMİGANT
 • BİR CERRAHİ UYGULAMA VE EĞİTİM MASASI
 • KAMYON ÇARPIŞMASINA DAYANIKLI BİR
 • ANTİ-TERÖR ÇİTİ
 • BİR YUTKUNMA EGZERSİZ APARATI
 • KİŞİYE ÖZEL BİR REHABİLİTASYON SİSTEMİ
 • BİR DOKUNSAL ALGILAYICI DİZİSİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • BİR YÖN BULMA DESTEK SİSTEMİ (Üronavigasyon)
 • BİR NORM BULMA SİSTEMİ
 • BİR SERBEST DALIŞ EKİPMANI
 • LAZER İNDÜKLÜ PLAZMA SPEKTROSKOPİSİ İLE GIDA YEM VE TOHUM MATRİKSLERİNDE KÜL ANALİZİ YÖNTEMİ
 • LAZER İNDÜKLÜ PLAZMA SPEKTROSKOPİSİ KULLANILARAK GIDA, YEM VE TOHUMLARDA PROTEİN ANALİZİ
 • BİR ÖLÇÜM CİHAZI
 • BİR OZON JENERATÖRÜ
 • BİR CERRAHİ KLAVUZ
 • BİR ARSENİK ADSORBENT VE ELDE EDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM
 • POLİ(4-VİNİLPİRİDİN) NANOLİFLERİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM
 • BİR DİŞLİ KONTROL SİSTEMİ
 • BİR TİTREŞİMLİ YERÇEKİMİ AYIRICISI
 • METALLERİN SU KULLANILARAK ÖĞÜTÜLMESİ İLE BİR ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMİ VE YÖNTEMİ
 • KİNEZYOLOJİK YÜZEYEL ELEKTROMİYOGRAFİ CİHAZI
 • KARACİĞER FİBROZUNUN TEDAVİSİNDE LİPOKSİN A4 KULLANIMI
 • BİR DOKU GENİŞLETİCİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • ANTİBAKTERİYEL NANOHİDROKSİAPATİT NANOKOMPOZİTİNİN ANTİBİYOTİKLERLE BİRLİKTE KULLANIMI
 • BİR PİEZOELEKTRİK EYLEYİCİ
 • NİŞAN HATASI TESPİT SİMÜLASYONU
 • KONTROLLÜ SALIM SAĞLAYAN VANKOMİSİN MİKROKÜRELERİ İLE SERRATİOPEPTİDAZ İÇEREN JEL SİSTEMLERİ
 • FARNESİL TİYOSALİSİLİK ASİT (SALİRASİB) İÇEREN NANOPARTİKÜL FORMÜLASYONU
 • KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAĞ BAZLI NANOTAŞIYICI SİSTEMLER
 • OKSİM ESTER YAPISINDA (ARİLALKİL) AZOL TÜREVİ ANTİFUNGAL BİLEŞİKLER
 • BİYOLOJİK ETKİLİ KOJİK ASİT TÜREVİ MANNİCH BAZLARI
 • FOSFOPEPTİT ZENGİNLEŞTİRME AMACIYLA KULLANILAN BİR MALZEME VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • KIRIK KEMİK TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİR İMPLANT VE ÜRETİM YÖNTEMİ

İletişim:
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent Sit.
6. Ar-Ge C Blok Apt. No: 6 C/79 Çankaya /ANKARA
ht.ttm@hacettepe.edu.tr
Tel: (312) 297 62 78
Faks: (312) 297 62 82