İlklerin ve Başarıların Üniversitesi
Misyon ve Vizyon

Misyon
Araştırma öncelikli bir üniversite olarak bilim, teknoloji, spor ve sanat alanlarında üstün nitelikli; değişimi yöneten ve etik değerleri gözeten bireyler yetiştirmek; üretilen bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına sunmak.

Vizyon
Eğitim, araştırma ve diğer hizmet alanlarında ülke ihtiyaçlarını da önceleyerek mükemmele erişen, uluslararası düzeyde öncü araştırma üniversitelerinden biri olmak.

Temel Değerler
Misyonumuzu başarabilmek için tüm Hacettepe personeli olarak hepimizin aşağıdaki yönetsel değerlere ve ilkelere bağlı hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

Adalet: Öğrenci ve personeli, yaptıkları işlerde ve verdikleri kararlarda, paydaşları arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin, adil bir şekilde davranır. Hizmet sunumunda dezavantajlı kişi ve gruplara karşı kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Akademik Dürüstlük: Akademisyenler ve öğrenciler, akademik çalışmalarda aranan etik ve yöntemsel standartların gereğini yerine getirirler ve çalışmalarında şeffaf, dürüst ve adil davranırlar.

Akademik Özgürlük: Akademisyenler ve öğrenciler hiçbir dayatma ve baskıyla karşılaşmadan eğitim-öğretim, bilimsel ve mesleki çalışma ve araştırma yapabilirler.

Çevreye Duyarlılık ve Estetik Güvenilirlik: Ürün ve hizmetlerimizi oluşturduğumuz ve sunduğumuz fiziksel mekânları; estetik duyarlılıkla düzenlemek, bunu yaparken gelecek

nesillerin bize emaneti olan çevrenin korunması yönünde çaba göstermek ortak değerimizdir amacımızdır.

İş Disiplini, Özveri ve İdealizm: Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğrencileri, her zaman özveriyle çalışır ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirir. Çalışanlar kurum kültürüne uygun olarak iş disipliniyle, işbirliği içinde ve yüksek bir sahiplenme duygusuyla, hesapsız ve menfaat gözetmeksizin özveri ve idealizmle çalışırlar.

Kalite ve Özgüven: Üniversitenin birimleri tüm öğrencileri ve personeliyle birlikte “Daha ileriye… En iyiye…” kültürüne uygun olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet
alanlarında sürekli kalite ve mükemmellik arayışını sürdürür. Buna bağlı olarak tüm çalışanları ve öğrencileri; bilgi, yetenek ve yetkinlikleri doğrultusunda, özeleştiriye dayanan bir özgüven yaklaşımı içindedirler.

Katılımcılık: Öğrencilerin ve personelin bireysel özellik ve idealizmleri korunarak her kademede yönetim süreçlerine katılmaları sağlanır. Tüm paydaşların görüş ve düşüncelerine değer verilerek, kurumsal kararlara ve hizmetlere bu görüş ve düşüncelerin yansıtılmasına özen gösterilir.

Kurumsallaşmış Etik Duyarlılık: Üniversitemiz mensupları tüm faaliyetlerinde, kurumsallaşmış temel etik değerlere ve ilkelere uygun olarak hareket eder. Elde edilen sonuçlar kadar, sonuca giderken izledikleri yol ve yöntemin etik açıdan doğruluğu konusunda da duyarlılık gösterir.

Liyakat: Hem akademik hem de idari görev atama ve yükselmelerinde, bilgi ve tecrübeye göre herkese fırsat sağlanması ve görev verilmesi esas alınır.

Saygı: Üniversitemizde tüm paydaşlara, toplumsal ve doğal değerlere saygılı ve duyarlı davranış benimsenir. Tüm eylemlerde toplumsal norm ve değerler öncelikle gözetilir, birey hak ve özgürlüklerine saygı gösterilir, kurumsal görev alanında bu hak ve özgürlüklerin genişlemesi hedeflenerek, sürdürülebilirlik ve doğaya saygı anlayışının gelişmesine örnek olmak amaçlanır.

Sorumluluk Bilinci ve Hesap Verebilirlik: Personel ve öğrenciler tutum, davranış ve faaliyetlerinde; sorumluluk bilinciyle ve hesap verebilir şekilde hareket eder; çalışmalarında ve harcamalarında azami dikkat göstererek Üniversite kaynaklarını verimli ve ekonomik şekilde kullanır, çevrenin ve doğal hayatın korunmasında sorumluluk alır ve duyarlı davranır.

Toplum Odaklılık: Üniversitemiz tüm faaliyetlerini ürün ve hizmetlerini toplum yararını göz önüne alarak gerçekleştirmektedir. Yaptığı her işte “toplum yararını gözetmek” üniversitemizin asla vazgeçemeyeceği ortak bir değerdir.

Yenilikçilik ve Liderlik: Üniversitemiz daha hızlı ve kaliteli bir hizmet için, değişen dünya koşullarında ortaya çıkan yeni kavramların, teknoloji ve sistemlerin benimsenmesinde istekli davranır, sahip olduğu kurumsal kültüre uygun olarak topluma ve diğer kurumlara örnek teşkil edecek hizmet anlayışı ile lider konumuna uygun hareket eder.