İlklerin ve Başarıların Üniversitesi
Etik Değerler ve İlkeler

Temel Etik Değerler

Hacettepe Üniversitesi mensupları kurumun sahip olduğu misyon ve vizyona ulaşılması çalışmaları ve faaliyetlerin yürütülmesi sırasında temel değerlere ve ilkelere uygun hareket ederler ve en az ulaşılmak istenen sonuçlar kadar süreçlerin de kurumsal etik değerlere ve ilkelere uygun işlemesine önem verirler.

Hacettepe Üniversitesi’nin temel değerleri şunlardır:

Akademik Özgürlük: Akademisyenler ve öğrenciler hiçbir dayatma ve baskıyla karşılaşmadan eğitim-öğretim, bilimsel ve mesleki çalışma ve araştırma yapabilirler.

Akademik Dürüstlük: Akademisyenler ve öğrenciler, akademik çalışmalarda aranan etik ve yöntemsel standartların gereğini yerine getirirler ve çalışmalarında şeffaf, dürüst ve adil davranırlar.

Saygı: Hacettepe Üniversitesi’nde, tüm paydaşlara, toplumsal ve doğal değerlere saygılı ve duyarlı davranış benimsenir. Tüm eylemlerde toplumsal norm ve değerler öncelikle gözetilir, birey hak ve özgürlüklerine saygı gösterilir, kurumsal görev alanında bu hak ve özgürlüklerin genişlemesi için çaba gösterilir, sürdürülebilirlik ve doğaya saygı anlayışının gelişmesine örnek olarak katkı verilmesi amaçlanır.

Sorumluluk Bilinci ve Hesap Verebilirlik: Personel ve öğrenciler tutum, davranış ve faaliyetlerinde; sorumluluk bilinciyle ve hesap verebilir şekilde hareket ederler, çalışmalarında ve harcamalarında azami dikkat göstererek Üniversite kaynaklarını verimli ve ekonomik şekilde kullanır, çevrenin ve doğal hayatın korunmasında sorumluluk alır ve duyarlı davranır.

Tüm çalışanlar, kamu kaynağı ile finanse edilen hizmetlerin yürütülmesi sırasında kamu yararını gözetir, kaynakların kullanımı ve görevin nasıl ve ne oranda yerine getirildiği konusunda açıklamada bulunur ve şeffaf davranır.

İş Disiplini, Özveri ve İdealizm: Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğrencileri, her zaman özveriyle çalışır ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirir. Çalışanlar kurum kültürüne uygun olarak iş disipliniyle, işbirliği içinde ve yüksek bir sahiplenme duygusuyla, hesapsız ve menfaat gözetmeksizin özveri ve idealizmle çalışırlar.

Kalite ve Özgüven: Üniversitenin birimleri tüm öğrencileri ve personeliyle birlikte “Daha ileriye… En iyiye…” kültürüne uygun olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında sürekli kalite ve mükemmellik arayışını sürdürür. Buna bağlı olarak tüm çalışanları ve öğrencileri; bilgi, yetenek ve yetkinlikleri doğrultusunda, özeleştiriye dayanan bir özgüven yaklaşımı içindedirler.

Katılımcılık: Öğrencilerin ve personelin bireysel özellik ve idealizmleri korunarak her kademede yönetim süreçlerine katılmaları sağlanır. Tüm paydaşların görüş ve düşüncelerine değer verilerek, kurumsal süreçlerde bu görüş ve düşüncelerin kararlara ve hizmetlere yansıtılmasına özen gösterilir.

Yenilikçilik ve Liderlik: Hacettepe Üniversitesi daha hızlı ve kaliteli bir hizmet için, değişen dünya koşullarında ortaya çıkan yeni kavramların, teknoloji ve sistemlerin benimsenmesinde istekli davranır, sahip olduğu kurumsal kültüre uygun olarak topluma ve diğer kurumlara örnek teşkil edecek hizmet anlayışı ile lider konumuna uygun hareket eder.

Güvenilirlik: Öğrenci ve personel, her türlü faaliyetini etik ilkeler, bilimsel ölçütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirir ve Hacettepe Üniversitesi bileşenleri, tüm mensuplarının etik değer ve ilkelere uygun davranış göstereceği ön kabulüne sahiptir.

Adalet: Hacettepe Üniversitesi öğrenci ve personeli, yaptıkları işlerde ve verdikleri kararlarda, paydaşları arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin, adil bir şekilde davranır. Hizmet sunumunda dezavantajlı kişi ve gruplara karşı kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Liyakat: Hem akademik hem de idari görev atama ve yükselmelerinde, bilgi ve tecrübeye göre herkese fırsat sağlanması ve görev verilmesi esas alınır.

Etik İlkeleri

Personel, eğitim ve öğretimde, hizmet faaliyetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerde, genel etik, yönetim etiği ve akademik etik ilkelerine uyar. 

Genel Etik İlkeler

  • İnsana, insan haklarına ve özgürlüklerine saygı temel ilke kabul edilir.
  • Dil, köken, renk, bedensel özellikler, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep ve benzeri özellikleri nedeniyle kişiler arasında ayrım yapılmaz, hizmet sunumunda adil davranılır.
  • Dürüstlük, doğruluk ve açıklık esastır. 
  • Üniversitede özgür tartışma ortamı sağlanır. Şiddet, nefret, öfke, hakaret ve iftira içermemek koşuluyla ifade özgürlüklerine saygı gösterilir.
  • Üniversitedeki her personel, görevini hak ve sorumluluklarının bilinci içerisinde yapar. 
  • Görev ve sorumluluklar, saygı ve dayanışma içinde yerine getirilir. 
  • Kurum, hizmetler, hizmet sunulanlar ve genel olarak toplumsal problemler sahiplenilir, yürütülen görevler sırasında katkı sağlamak üzere istekli davranılır.
  • Görevler amacına uygun olarak nitelikli bir şekilde yapılır. Göreve ilişkin bütün faaliyetlerde, tutum ve davranışlarda Üniversitenin saygınlığının korunmasına özen gösterilir.