KORONA

Korona Duyuru 9 (24.03.2020)

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19)-Duyuru 9
(24 Mart 2020)

Daha önce 16/03/2020 tarihinde Duyuru 3 kapsamında Polikliniklerde “acil hastalar” dışı hasta kabul edilmemesi ve acil ameliyatların dışında ameliyatların sınırlandırılması gerekliliği ifade edilmişti.

Bu duyurudan bir gün sonra 17/03/2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru 5 kapsamında ise daha ayrıntılı bir açıklama gereği duyulmuş ve takibimiz altında olan hastaların, mümkünse takip aralıklarının uzatılması, mümkün olmadığı durumlarda hastanelerimizde gerekli takip ve tedavilerinin yapılmasının uygun olduğu belirtilmişti.

Ancak, bazı birimlerimizde bu duyurumuzun Yanlış değerlendirilerek yanlış uygulamalar yapıldığı gözlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, takibimiz altında olan veya kurumumuzdan sağlık hizmeti alma ihtiyacı olan hastaların polikliniklerimizden hizmet alması gerekmektedir.  Bu kapsamda yukarıda tanımlanan takip ve tedavisi ayaktan poliklinik şartlarında planlanabilecek hastalara yönelik hizmetin sürdürülmesi önem taşımaktadır.

Dinamik bir süreç olan Covid-19 salgınında sağlık hizmeti sunumunda önümüzdeki günlerde değişik bir tablo oluşması halinde değişen yaklaşımlar her zaman olduğu gibi duyurular aracılığı ile sizlerle paylaşılacaktır.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Korona Duyuru 8 (20.03.2020)

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19)-Duyuru 8
(23 Mart 2020)

T.C. Cumhurbaşkanlığının 22.03.2020 tarih ve 2020/4 numaralı genelgesi doğrultusunda, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu hizmetlerini aksatmamak üzere, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması koşuluyla, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışmaya izin verilmiştir. Buna ait usul ve esasların genelgede belirtildiği üzere, üniversitelerde rektörler tarafından belirleneceği belirtilmekle beraber bu yetkinin devredilebileceği de genelgede net olarak ifade edilmiştir. Hacettepe Üniversitesinde bu yetkinin, birim amirlerine (Dekan, Enstitü Müdürü, MYO/YO/Konservatuvar Müdürü, HÜ Sağlık Birimleri Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Daire Başkanı), yukarıdaki esaslara ve genelgenin tanımladığı diğer hususlara dikkat edilmek kaydıyla devredilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Korona Duyuru 7 (20.03.2020)

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19)-Duyuru 7
(20 Mart 2020)

Covid-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiği günden bu yana Hacettepe Üniversitesi olarak, eğitimin niteliğinden ödün vermeden, aynı zamanda öğrencilerimizin dönem kaybına yol açmayacak ve sadece 2019-2020 Bahar dönemini kapsayacak şekilde, UZAKTAN EĞİTİMİN de içinde bulunduğu bir eğitim programına odaklanmıştır. Bu kapsamda, Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUZEM) deneyimi ve birikimi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı alt yapı desteği, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının katkıları ve özellikle öğrencilerimizin nitelikli eğitimini önceleyen tüm akademik personelimizin özverili çabaları ile 30 Mart 2020 tarihinden itibaren, teorik derslere öncelik verilerek tüm programlarda mümkün olan en fazla sayıdaki ders, adım adım uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilecektir. Ancak yükseköğretimde eğitimin ülkemizin geleceği açısından önemini çok iyi anlayan Üniversitemizin eğitim vizyonu ve Yükseköğretim Kurulunun 19.03.2020 tarihli kararı eşliğinde yaz öğretimi kapsamında uzaktan eğitimle verilemeyen, verilip örgün eğitimle pekiştirilmesi gereken ve uygulamalı dersler Covid-19 salgını sonrasında yaz aylarında gerçekleştirilecektir.
Bu konulardaki gelişmeler öğrencilerimizle ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Öğrencilerimizin ve sevdiklerinin bu dönemi Sağlık Bakanlığının koruma tedbirlerine hassasiyetle uyarak “evde kalıp” sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmeleri en büyük arzumuzdur.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Korona Duyuru 6 (19.03.2020)

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19)-Duyuru 6
(19 Mart 2020)

Covid-19 salgını başlangıcından bu yana Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personelin izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı kararları ile paralel olarak alınan Yükseköğretim Kurulu kararları eşliğinde oluşturularak duyurulmuştu.

Ancak, bu kapsamda Sağlık Bakanlığının 19.03.2020 tarih ve 929 sayılı yazısı ve buna paralel olarak Üniversitemize Yükseköğretim Kurulu tarafından gönderilen 19.03.2020 tarih ve 22448 sayılı yazısı eşliğinde söz konusu usul ve esaslarda yeniden düzenleme gereği hasıl olmuştur:

 1. Akademik ve idari kadın personelimize, doğum sonrası analık izinlerinin bitimini takiben talepleri halinde ücretsiz izin verilecektir.
 2. Hamile olup halihazırda görevde olan akademik ve idari personel on iki gün süreyle idari izinli sayılacaklar, bilahare yıllık izin talep etmeleri halinde bu talep karşılanacaktır.
 3. Üniversitemizde engelli statüsünde istihdam edilen personel, on iki gün süreyle izinli sayılacaktır. Engelli raporu bulunan ancak engelli statüsünde istihdam edilmemiş personel bu kapsamda değildir.
 4. Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan ve her ikisi de Üniversitemizde çalışan ebeveynlerin yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilerek ve kamu hizmetinin sürdürülebilirliği gözetilerek birim amirlerince değerlendirilip,  uygun görülenler Rektörlük onayına sunulacaktır.
 5. 657 sayılı Kanunun 103. Maddesi uyarınca radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmesi gereken 1 aylık sağlık izni (şua) ile ilgili izinler içinde bulunduğumuz süreç dikkate alınarak daha ileri bir tarihte kullanılmak üzere ertelenmiştir.
 6. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkabilecek acil durumda yukarıda sayılan tüm personelin izinlerinin sonlandırılması konusunda Rektörlük yetkilidir. Bu kapsamda, izne ayrılan personelin il dışına çıkmaması ve ulaşılabilecek iletişim numaralarını birim amirlerine bırakması zorunludur.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Korona Duyuru 5 (17.03.2020)

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19)-Duyuru 5
(17 Mart 2020)

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri acil servisi, poliklinikleri ve yataklı servisleri olmak üzere tüm kapasitesi ve personeli ile hizmet vermeye devam etmektedir.

16 Mart 2020 Pazartesi günü Web sayfamızda yayımlanan Hacettepe Üniversitesi "Coronavirus (Covid-19) Duyuru 3" kapsamında yazılan 6 no'lu madde ile ilgili olarak uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

 1. Hastalarımızın, hasta bireylerin ve bulaş riskinin çok olduğu hastane ortamında sağlıklarını riske etmemek için, acil olmayan durumlarda öncelikle birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerine başvurmaları önerilmektedir.
 2. Aynı nedenle, kronik hastalık tanısıyla takibimizde olan hastalarımızın, hekimlerinin oluru ile takip aralıklarının uzatılması, bunun mümkün olamadığı durumlarda hastanelerimizde gerekli takip ve tedavilerinin yapılması uygun görülmüştür.

Üniversitemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti sunum sürecinde yukarıdaki prensiplere hassasiyetle riayet ederek çalışmalarını rica ederim.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Korona Duyuru 4 (16.03.2020)

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19)-Duyuru 4
(16 Mart 2020)

Covid-19 salgını ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek maksadıyla Yükseköğretim Kurulu’nun 16 Mart 2020 tarih ve 21387 sayılı yazısı ile üniversitelerdeki akademik ve idari personelin izin koşulları açıklığa kavuşturulmuştur;

 1. Üniversitemiz Hastanelerinde görev yapan tüm akademik ve idari personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm vb.) dışında yıllık izinleri durdurulmuştur.
 2. Yurtdışından dönen tüm personelin 14 gün evde tecrit oldukları süre içerisinde idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir.
 3. Üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin sağlık nedeni ile idari izinli sayılabilmeleri için hastalık süreci devam eden kanser veya organ nakli gibi ciddi sağlık sorunlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu durumdaki personelimizin başvuruları birim amirlerince değerlendirilerek uygunluğu Genel Sekreterlik ve Rektörlük tarafından karara bağlanacaktır.
 4. 16 Mart 2020 tarihi itibariyle eğitimlerine ara verilen Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin (intörnler) Covid-19 salgınında hizmetlerine ihtiyaç duyulana kadar intörnlük uygulamalarına ara verilmesinin devamına, gönüllü olarak çalışmak isteyenlerin Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmalarına karar verilmiştir.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Korona Duyuru 3 (16.03.2020)

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19)-Duyuru 3
(16 Mart 2020)

16 Mart 2020 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörü başkanlığında toplanan genişletilmiş Hastaneler Yönetim Kurulu, üniversite üst yönetimi ve T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulu’nda yer alan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine 16 Mart 2020 tarihi itibariyle kapatma kararı doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinin 16 Mart 2020 Pazartesi günü itibariyle okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verilmiştir.
 2. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan kapalı spor salonları ve yüzme havuzları kullanıma kapatılmıştır.
 3. Öğretim üyesi, personel ve öğrenci yemekhanelerinde kişiler arası temas mesafesini arttırmak amacı ile masa ve sandalye sayıları azaltılarak, yemek servisi 12.00-13.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında iki grup olarak yapılacaktır.
 4. Yurtdışından dönen personelimizin 14 gün evde tecrit altında kalmasının birim amirlerince hassasiyetle takip edilerek uygulamanın sürdürülmesine karar verilmiştir.
 5. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi söz konusu hastalığın en sık görülen bulgularını taşıyan personelimizin, hem kendisini hem de çalışma arkadaşlarını korumak amacıyla sağlık kontrolünden geçtikten sonra iyileşene dek iş yerine gelmemesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
 6. Pandeminin ileri evrelerinde sağlık hizmetinin aksamaması amacıyla, Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde;
  1. Polikliniklerde acil hastalar dışında hasta kabul edilmemesi,
  2. Serviste yatan hastaların mümkün olduğunca en erken zamanda taburcu edilmesi,
  3. Acil ameliyatların dışında ameliyatların sınırlandırılması,
  4. Böylece boş yatak sayısı arttırılarak, olası servis birleştirmeleri ile kazanılan insan kaynağı ve fiziki mekanların Covid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesi planlamalarının zaman geçirilmeden yapılması kararlaştırılmıştır.
 7. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde uygulamaya geçirilen hasta ziyaretçi yasağının sürdürülmesine karar verilmiştir.
 8. Hastanelerimizde ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır.
 9. Diş Hekimliği Fakültesi’nde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir.
 10. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitelerinde hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir.
 11. Bu tür salgınlarla mücadelede en önemli öge olan sağlık çalışanlarının (öğretim üyesi, uzman doktor, araştırma görevlisi, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyenleri, tıbbi sekreter, hastabakıcı, hizmetli vb.) kişisel korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmeleri, eğitimleri ve denetimlerinin, bugüne kadar olduğu gibi, titizlikle sürdürülmesine karar verilmiştir.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Korona Duyuru 2 (14.03.2020)

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19) Duyurusu-2
(14 Mart 2020)

 1. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden yöneticiler hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, kronik hastalığı olanların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılması ve okul öncesi ile ilköğretimde çocuğu olan annelerin, yıllık izin kullanmaları uygun görülmüştür. Ancak, hastanelerimizde çalışan personelimizin bu kapsamdaki başvuruları, COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin ve yeterli sayıda personel ile yürütülebilmesini temin amacıyla Sağlık Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve 912 sayılı genelgesi doğrultusunda değerlendirilecektir.
 2. Tüm önlisans ve lisans öğrencilerinde uygulanacağı gibi, sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarında staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere ara verilmiştir.
 3. Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin (intörnlerin) tatil edilen dönemde çalışmak için gönüllü olmaları durumunda Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 4. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta, uzmanlık öğrencileri hariç, tüm lisansüstü öğrencilerin de eğitimlerine ara verilmiştir.
 5. Uzaktan eğitimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam edilecektir.
 6. Mevlana ve Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin 14 günlük karantina süresi gözetilerek intibakları mağduriyet oluşturmayacak şekilde yapılacaktır.
 7. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana ve Proje Tabanlı Mevlana Programları ile ilgili çağrılar iptal edilecektir.
 8. Üniversitemize bağlı kreş ve anaokulları 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilmiştir.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Korona Duyuru 1 (13.03.2020)

DUYURU

Hacettepe Üniversitesi’nin Değerli Akademisyenleri, Personeli ve Öğrencileri

Coronavirus (COVID-19) salgınının ülkemizdeki yayılımını sınırlandırmak için alınacak önlemler çerçevesinde, 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin yayınladığı kararlar eşliğinde ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan görüşmeler sonucunda Üniversitemizde bir eylem planı hayata geçirilmiş olup aşağıdaki uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. Konunun dinamik özelliği nedeni ile ek uygulama ve önlemler gündeme geldikçe Üniversitemiz Web sayfasından ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaya devam edecektir.

 1. Üniversitemizde 16 Mart (Pazartesi) 2020 tarihinden başlamak üzere 3 hafta süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.
 2. Cumhurbaşkanlığının 2020/2 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm kamu görevlilerinin görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durdurulmuştur. Çok zaruri sebeplerle yurt dışına çıkması gereken personelimizin Rektörlüğümüzden izin almak için başvurmaları gerekmektedir.
 3. Eğitim ve öğretime ara verilen dönemde yurtlarımız ve kütüphanelerimiz açık kalacaktır.
 4. Şimdilik kaydı ile Nisan ayı sonuna kadar Üniversite yerleşkelerimizde bulunan kapalı mekanlarda (fakülte/yüksekokul binalarında yer alan toplantı salonları, kültür merkezi salonları ve amfiler dahil) yapılması planlanan tüm toplantılar (ulusal ya da uluslararası katılımlı kongre, sempozyum, konser, etkinlik vb.) iptal edilmiştir. Kapalı spor salonlarımızda programlı olarak yapılan Spor Okulu faaliyetleri ve müsabakalar da durdurulmuştur.
 5. Ateşi olduğu ve öksürdüğü saptanan akademik ve idari çalışanlarımızın sağlık kontrolünden geçtikten sonra gerekli görülmesi halinde, işyerine gelmeyerek evlerinde dinlenmeleri gerekmektedir. Bu durumda, personelimizin birim sorumlusunu bilgilendirmesi koşuluyla 14 güne kadar idari izinli sayılması uygun bulunmuştur.
 6. Yurtdışından gelen tüm öğrenci ve çalışanlarımız, 14 gün idari izinli sayılacaktır. Yurtdışından gelenlerin idari izinli sayılması için birim amirlerine pasaport ibrazında bulunmaları zorunludur. Kişilerin idari izin süresini Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şartlarda evlerinde/yurtlarında geçirmesi gereklidir.
 7. Öğrenci yurtlarında kalmaya devam eden öğrencilerin sağlık durumları takip edilecek, ateşi olan ve öksüren öğrencilerimize, gerekli tetkiklerden sonra uygun görülenler için tek başına kalacakları odalar tahsis edilecektir.
 8. Tüm yerleşkelerimizde, toplu yararlanılan kapalı alanlarda, özellikle yemekhaneler, yurtlar ve kütüphanelerde hafta sonu itibariyle özel temizlik ekipleri ile genel temizlik ve yüzey dezenfeksiyonu yapılacaktır.

Kıtalararası salgınların sınırlandırılması ve bu sürecin en az zararla atlatılması, gerekli tüm önlemlerin alınması ve bu önlemlere kesinlikle uyulması durumunda mümkün olacaktır. Bu nedenle, yukarıda açıklanan kurallara titizlikle uyulması son derece önem arz etmektedir.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

 

Bu videoyu izleyemiyorsanız YouTube kanalından izlemek için...

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası