Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma Politikası

Ülkemizin öncü yükseköğretim kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi’nin araştırma-geliştirme politikası, liyakat, şeffaflık, katılımcılık, toplum odaklılık ve mükemmeli aramak gibi temel değerler doğrultusunda, araştırma odaklı üniversite kimliğini güçlendirmeyi, girişimciliği yaygınlaştırmayı, nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi, farklı disiplinler arasında işbirliğini ve toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirmeyi, ulusal ve evrensel alanda bilime katkının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımla;

  • Tıp-sağlık bilimleri, fen-mühendislik bilimleri, sosyal-beşerî bilimler, kültür ve sanat alanlarında özgün ve rekabetçi araştırma faaliyetlerini destekleyen, 
  • Araştırma önceliklerini, amaç ve hedeflerini ilan eden, araştırma-geliştirme süreçlerini performans göstergelerine dayalı olarak izleyen, değerlendiren ve hedeflere ulaşmaya dönük gerekli önlemleri alan, 
  • Kurumsal özerklik doğrultusunda, evrensel etik değerleri, akademik özgürlüğü, farklı yaklaşımları teşvik ederek araştırmacıların çalışmalarını güvenli bir şekilde yürütmelerini sağlayan,
  • Güçlü araştırma altyapısı ve yetkin kadrosuyla, farklı disiplinlerden araştırmacıların disiplinler ötesi bakış açısıyla birlikte çalışmalarını destekleyerek, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürüne dönüşme potansiyeli olan bilimsel çıktılar üreten, 
  • Ulusal ve uluslararası araştırma fonu kaynaklarının kullanımını teşvik eden, uluslararası işbirliğini kolaylaştırıcı sistemleri geliştiren, 
  • Ülkemizin yerel, bölgesel, ulusal kalkınma hedeflerine, bilimsel, toplumsal ve kültürel önceliklerine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek üzere altyapı, bütçe ve insan gücü kullanımını teşvik eden,
  • Küresel düzeyde, toplumsal katkısı yüksek bilimsel çıktıların üretilmesi için stratejilerini belirleyen ve uygulayan, bilimsel araştırmaların ürüne dönüştürülerek ticarileştirilmesinin ülke ekonomisine katkısını ve kalkınmasındaki rolünü dikkate alan, 
  • Araştırma altyapısı ve yetkinliklerinden dış paydaşların faydalanmasına yönelik işbirliği ve bilgi-teknoloji transferine dönük sistemleri geliştiren, 
  • Eğitim ve öğretimin her düzeyinde araştırma-geliştirme çıktılarını ve faaliyetlerini kullanan, lisans ve lisansüstü eğitim programları ile üstün nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine katkı yapan, 
  • Girişimcilik ve yenilikçilik süreçleri ile ilgili farkındalığı sağlayarak yaygınlaştıran

bir anlayış ile araştırma-geliştirme süreçlerinin “Daha ileriye… En iyiye…” prensibiyle etkin şekilde yönetilmesini kapsar.

Araştırma politikası yıllar içinde araştırmacıların kişisel merak ve ilgi alanlarına göre şekillenen araştırma önceliklerinden, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik, akademik birikime uygun ve disiplinlerarası çalışmaları önceleyen bir anlayışa yönelmiştir. Bu bağlamda, farklı disiplinlerden araştırma ekiplerinin entegrasyonunu sağlamak, disiplinlerarası çalışmaları artırmak ve katma değeri yüksek çıktılar üretmek ile ilgili tedbirler alınmaktadır. Üniversitemiz hastanelerinde sunulan sağlık hizmetleri sırasında gözlemlenen sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm arayışları tıp-sağlık ve fen-mühendislik bilimleri alanlarından araştırmacıların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri disiplinlerarası araştırmalar için tetikleyici rol oynamaktadır.

Araştırma odaklı bir üniversite olarak lisansüstü eğitim, araştırma, yayın ve patent gibi faaliyetlerimizi artırabilmek için önlisans ve lisans düzeyindeki ders yükümüzün azaltılarak lisansüstü eğitim niteliğimizi iyileştirmeye ve nitelikli doktoralı eleman yetiştirmeye odaklanılmaktadır.

Araştırma üniversiteleri bilimsel katkıları ile birlikte; topluma sundukları hizmetler, farklı sektörlere yönelik olarak araştırmacıları ve mezunları aracılığıyla yaptıkları bilgi ve teknoloji transferi hizmetleri ile de öne çıkmaktadır. Bilimsel araştırmaların ürüne dönüştürülerek ticarileştirilmesinin ülke ekonomisi ve kalkınmadaki rolünü dikkate alan Hacettepe Üniversitesi, araştırma politikalarını gerçekleştirebilmek için Hacettepe Teknokent ve Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) yapılanmasını güncel ihtiyaçlar ve fırsatlar doğrultusunda güçlendirmektedir. Bilgi ve teknoloji transferi faaliyetleri, akademik disiplinlerin tamamını yansıtacak şekilde fen-mühendislik bilimleri başta olmak üzere, tıp-sağlık bilimleri ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında gelişerek devam etmektedir.